ကျွန်တော်တို့အသင်း၏အသင်းဝင်ကျောင်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသားများလက်ခံပေးနေသောကျောင်းများ

No. ကျောင်းစာရင်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျောင်းတက်ရန် အတိုင်ပင်ခံကောင်တာ
1 TOHO GAKUEN Sound Technology College inter@tohogakuen.ac.jp
2 TOHO GAKUEN Media Training College inter@tohogakuen.ac.jp
3 TOHO GAKUEN Film Techniques Training College inter@tohogakuen.ac.jp
4 TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College inter@tohogakuen.ac.jp