Những trường học nhận du học sinh trong số các trường là hội viên của hiệp hội

No. Danh sách trường học Văn phòng tư vấn du học
1 Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri
2 新東京歯科技工士学校 入学事務局