Những trường học nhận du học sinh trong số các trường là hội viên của hiệp hội

No. Danh sách trường học Văn phòng tư vấn du học
1 Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri
2 TOHO GAKUEN Sound Technology College inter@tohogakuen.ac.jp
3 TOHO GAKUEN Media Training College inter@tohogakuen.ac.jp
4 TOHO GAKUEN Film Techniques Training College inter@tohogakuen.ac.jp
5 TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College inter@tohogakuen.ac.jp